Privacy

Alex is de beheerder van de website www.alexspanje.com (de "Website"). Uw persoonsgegevens worden door Alex gebruikt om u de op de website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is het volgende uiteengezet:
  • Wanneer persoonsgegevens worden verstrekt;
  • Welke persoonsgegevens door Alex worden verwerkt;
  • Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt;
  • Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens;
  • Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens;
  • Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?

In principe hoeft u zich niet te registreren bij Alex als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie of het aanvragen van een effectenrekening bij Alex, dient u zich wel bij Alex te registreren. Alex zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres en huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk ("*").

Doeleinden van de gegevensverwerking
Alex verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruik maken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Alex deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt Alex uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Profilering:
Alex houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Alex. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie". Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor Alex het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor Alex de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden
Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij Alex, kan Alex u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van Alex die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om Alex te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@alexspanje.com. In geen geval zal Alex uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming. 

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Alex draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens 
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:
  • Deze gegevens aanvullen;
  • Deze gegevens verbeteren;
  • Deze gegevens laten verwijderen;
  • Deze gegevens laten afschermen;
indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Alex. Het e-mail adres is info@alexspanje.com